Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2019

susovva

Chyba to sprawił wrzesień, że prawie nic już nie czuję. Słucham, jak teraz upał zamiera, ciszą pulsuje. Pewno ci dobrze gdzieś o tej porze, pewnie przyjemnie. A wokolutko - pejzaż bez smutku- pejzaż beze mnie. Noce i dni o których nie wiesz, jesień i pejzaż bez Ciebie.
— Jeremi Przybora
Reposted frommessinhead messinhead vialilacwine lilacwine
susovva

Boże mój zmiłuj się na­de mną
cze­mu stworzyłeś mnie
na niepo­dobieństwo twar­dych kamieni 

— Halina Poświatowska
susovva
6137 3556 390
Bohdan Zadura
Reposted frompokolorowana pokolorowana vialilacwine lilacwine
susovva
8604 41bc 390
Reposted fromxawery xawery vialilacwine lilacwine
susovva
Między "dzień dobry", a "dobry wieczór", umieściłabym jeszcze "dziękuję, że jesteś", "widzimy się wieczorem", "wino słodkie czy półsłodkie?".
— "Jesteśmy dorośli. Kiedy to się stało? Jak to zatrzymać?"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialilacwine lilacwine

September 17 2019

9129 ac08 390
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola
susovva
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
susovva
3470 63a5 390
5552 5cf5

ianballa:

long distance relationships

Reposted fromstfn stfn viagdziejestola gdziejestola
susovva
susovva
Tak mi się nudzi bez Ciebie, tak mi się nic nie podoba.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromkarosia karosia viagdziejestola gdziejestola
0940 8427 390
susovva
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
susovva
6484 0ef6 390
E. Domańska, "Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach"
Reposted fromciarka ciarka
susovva
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaciarka ciarka
susovva
7920 a798 390
Reposted frommessinhead messinhead viaciarka ciarka

September 08 2019

susovva
5754 1c5e 390
Reposted fromteijakool teijakool viaciarka ciarka
susovva
8875 5ccf 390
Jakub Ekier
Reposted fromciarka ciarka
susovva
8084 4344 390
Reposted fromloveproof loveproof viaciarka ciarka
susovva
4973 1fd5 390
Reposted fromfungi fungi viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl